School police
Эргүүлийг сургууль орчмын аюулгүйн зураглал гарган түүний дагуу сургуулийн ойролцоох гудамж талбай, орц, авто замын уулзвар
Эргүүлийг сургууль орчмын аюулгүйн зураглал гарган түүний дагуу сургуулийн ойролцоох гудамж талбай, орц, авто замын уулзвар, РС тоглоомын газар болон сургуулийн дотоод орчинд хяналт тавих талаар өдөр бүрийн эргүүлд зааварчилгаа өгч ажиллалаа. Эцэг эхийн эргүүл ажиллах хугацаандаа спорт заалруу орох гэж байгаа бага анги... [ Дэлгэрэнгүй...]
2018-2019 оны хичээлийн жилийн 1 дүгээр улирал
Анги удирдсан багш, эцэг эхийн хамтарсан хариуцлагатай эргүүлийн тэмдэглэл... [ Дэлгэрэнгүй...]