Санхүүгийн ил тод байдал

 • Хан-уул дүүргийн 52-р сургуулийн 2014 оны төсвийн хуваарь  үзэх татах
 • Хан-уул дүүргийн 52-р сургуулийн 2015 оны төсвийн маягт  үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 8-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 10-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2014 оны 11-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2014 оны 11-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2014 оны 12-р сарын мэдээ үзэх татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 1-р сарын мэдээ үзэх  татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 2-р сарын мэдээ үзэх  татах
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 4-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 5-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн өглөг авлагийн 2015 оны 6-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 7-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 9-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 10-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэл 2015 оны 11-р сарын мэдээ үзэх
 • 52-р сургуулийн төсвийн өрийн 2015 оны 11-р сарын мэдээ үзэх