Archive for April 18th, 2016

Зөв монгол хүүхэд-Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилдт тайлангууд

“Зөв монгол хүүхэд хөтөлбөр – Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд” боловсролын

үндэсний чуулганы хүрээнд Хан –Уул дүүргийн 52-р сургуулийн 9А ангийн

эцэг эх, сурагчдын дунд явуулсан өдөрлөгийн тайлан үзэх

ХУД-ийн 52 дугаар сургуулийн 9б ангийн “Зөв монгол хүүхэд-Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд”-боловсролын үндэсний чуулганы үеэр зохион байгуулсан тайлан үзэх

“ Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр – Хүүхэд нэг бүрийн хөгжилд” үзэх