Archive for December, 2014

Байгууллагын зохион байгуулалт

Capture

Сургуулийн стратеги төлөвлөгөө

Сургуулийн стратеги төлөвлөгөө  үзэх

Илтгэл

  •  2014 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН ЭМХЭТГЭЛ  үзэх

Үйл ажиллагааны тайлан

  • Сургуулийн 2013 онд хийсэн ажлын тайлан  үзэх татах