Archive for October 30th, 2014

Дүнгийн томъёо

Нийт багш нарт:

дүнгийн томъёо татах

 

анги удирдсан багш нарт: 

7-р анги татах

8-р анги татах

9-р анги татах

11 жилийн 10-р анги  татах

11-р анги татах

11 жилийн 12-р анги татах