‘Дүрэм, журам’ ангилалын архив

Дүрэм, журам

  • Хосе-мартийн  нэрэмжит гүнзгийрүүлсэн сургалттай52-р сургуулийн дотоод журам үзэх татах
  • Сургуулийн өмнөх болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам үзэх татах
  • ЕБС-ийн багшийн ажлыг үнэлэх дүгнэх журам үзэх татах
  • Ерөнхий боловсролын суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам үзэх татах