‘Сургалтын алба’ ангилалын архив

Ерөнхий боловсролын суралцагчийн үнэлгээний журам

  • Ерөнхий боловсролын суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам үзэх татах

Cургуулийн 2014 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө

  • Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн ерөнхий боловсролын 52 дугаар сургуулийн 2014 оны үйл ажиллагааны календарчилсан төлөвлөгөө үзэх татах

ЕБС-ийн менежментийн шинэ үзэл баримтлал

  • ЕБС-ийн менежментийн шинэ үзэл баримтлал, үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл үзэх татах

Дүрэм, журам

  • Хосе-мартийн  нэрэмжит гүнзгийрүүлсэн сургалттай52-р сургуулийн дотоод журам үзэх татах
  • Сургуулийн өмнөх болон Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам үзэх татах
  • ЕБС-ийн багшийн ажлыг үнэлэх дүгнэх журам үзэх татах
  • Ерөнхий боловсролын суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам үзэх татах

Хичээлийн хуваарь